پرورش ماهی در قفس ودرداخل دریا
نام کسب و کارپرورش ماهی در قفس ودرداخل دریا
توضیحاتفروش قفس پرورش ماهی (پن کالچر) اولین مزرعه پرورش ماهی در دریا به تعداد 12 فقره قفس در استان گلستان و در بهترین موقعیت کارشناسی شده دریای خزر محدوده ساحلی آبهای بندر ترکمن و خواجه نفس (قسمت شمالی جزیر...