کلینیک ساختمانی ، تاسیساتی و صنعتی اطلس
نام کسب و کارکلینیک ساختمانی ، تاسیساتی و صنعتی اطلس
توضیحاتموم پرایمر PL۸۵ خطوط لوله های نفت و گاز در مناطق مختلف کشور وجود دارد در مناطق خشک، شرجی، زیر زمین و ... . این خطوط شاهراه های حیاتی اقتصادی کشور می باشند که محافظت از آنها بسیار پر هزینه و حساس است...