اخوان محاسب جنوب
نام کسب و کاراخوان محاسب جنوب
توضیحاتنرم افزار حقوق و دستمزد اخوان یکی از زیر سیستم های مهم نرم افزار یکپارچه جامع مالی اخوان می باشد . محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان یکی از مهمترین محاسباتی است که به دقت بالایی نیازمند بوده و به طور مس...