شرکت تولیدی صنعتی سمنک
نام کسب و کارشرکت تولیدی صنعتی سمنک
توضیحاتنوشیدنی گرم شونده ٣-٢-١ یك نمونه دیگر در زمینه نوآوری در تولید نوشیدنی های آماده در ایران میباشد. نوشیدنی داخل آن درون لیوانی با قابلیت گرم شدن هنگام مصرف قرار داده شده و این انرژی از محل یك واكنش ...