شرکت سپیدارکشت بادرام
نام کسب و کارشرکت سپیدارکشت بادرام
توضیحاتاین کود مخصوص چالکود برای درختان چهار سال به بالا توصیه میشود که یک کود کامل با تمام عناصر ماکرو و میکرو و غنی شده با هیومیک و گوگرد است....