بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتگاز استیلن صنعتی ، بالن صنعت شاید افراد آکادمی ندانند که گاز استیلن چیست و آن را با نام اتین و در دسته ی آلکین ها بشناسند. فرمول شیمیایی این ترکیب C2H2 است. این هیدروکربن ساده ترین عضو خانواده آلکی...