بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتگاز مونو کسید کربن co گاز منو کســید کربن co گازی بی رنگ، بی بو، بی طعم و غیرمحرک اســت که در اثر سوختن ناقص سوختهای فســیلی مانند نفت، گاز، بنزین، گازوئیل و ذغال چوب حاصل میشود. مسمومیت با گاز منو...