بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتمشخصات گاز R22 نام : آیوپاک کلرو دی فلورو متان فرمول شیمیایی : CHCLF2 گاز R22 یکی از پرکاربردترین گاز های فریون می باشد . گاز R22 در سیلندرهای یکبار مصرف 13.6 کیلوگرمی که به دک معروف هستند، س...