بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتگاز R410 چیست؟ یکی دیگر از مبردهای بی خطر برای لایه ازن و محیط زیست R410A با ترکیبی از دو گاز ( R32 (50% و ( R125 (50% می باشد. گاز R410 یک ترکیب HFC طراحی شده برای کاربردهای یا برنامه های جدید R22...