بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتفروش گاز R502 گاز مبرد فریونی R502 با نام کلرودی‌فلورومتان، از دسته CFC ها، ترکیبی از دو گاز فریونی R22 ، R115 با درصد جرمی (R22:48.8% و R115:51.2% ) می‌باشد. اصلی ترین کاربرد این گاز فریونی در ...