آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتمرکز فروش‌ انواع‌ گاو زنده و گوشتی، گوساله‌ های‌ سمینتال‌، ولشتاین ، بومی‌ محلی‌ در وزن‌ های‌‌ مختلف‌ با قیمت‌ های‌ مناسب ، با بیش‌ از‌ (…20…) سال‌ تجربه‌ ی‌ کاری … آدرس :‌ استان‌ گلستان، شهرستا...