مراوده
گروت سیمانی گروت سیمانی
بافر || BAFFER
نام کسب و کاربافر || BAFFER
توضیحاتگروت سیمانی نرمال محصولی پودری، که برای مصرف فقط به آب نیاز دارد. گروت نرمال بافر از سیلیس، سیمان ، پودر کنسنترات، پودر فوق روان کننده و سایر افزودنی های معدنی و شیمیایی تشکیل شده است. برای آماده س...
گروت اپوکسی گروت اپوکسی
بافر || BAFFER
نام کسب و کاربافر || BAFFER
توضیحاتگروت اپوکسی ۲ و ۳ جزئی ترکیب رزین اپوکسی و هاردنر، به همراه سیلیس های معدنی را گروت اپوکسی گویند. لازم است نصب تجهیزات و صفحات باربر، که در معرض بارهای دینامیکی است، با گروت اپوکسی صورت گیرد. میز...
گروت ویژه گروت ویژه
بافر || BAFFER
نام کسب و کاربافر || BAFFER
توضیحاتگروت سیمانی ویژه محصولی پودری، که برای مصرف فقط به آب نیاز دارد. گروت ویژه بافر از سیلیس، سیمان ، پودر کنسنترات، پودر فوق روان کننده و سایر افزودنی های معدنی و شیمیایی تشکیل شده است. برای آماده ساز...
ثبت نام کنید