شرکت آلتین رود آق قلا
نام کسب و کارشرکت آلتین رود آق قلا
توضیحاتگوشت شتر و بچه شتر بصورت گرم و کشتار روزانه جهت بارگیری به تهران و سایر شهرستانهای کشور موجود میباشد. گوشت شتر مربوط به شترهای استان گلستان منطقه ترکمن صحرا میباشد.   جهت آگه...