بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتگاز فریون چیست؟ احتمالا شما هم در روزهای تابستان چه در منزل و یا در اتومبیل بیشتر اوقات خود را در کنار کولرها و دستگاه های تهویه هوا سپری می کنید. در بیشتر سیستم های خنک کننده و تهویه هوا که قبل از س...