مراوده
فلانج جوشی 200 پلی اتیلن فلانج جوشی 200 پلی اتیلن
آب لوله بسپار
نام کسب و کارآب لوله بسپار
توضیحاتفلانج جوشی 200 پلی اتیلن جنس : پلی اتیلن فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر نوع اتصال : جوشی از سایز 63 الی 400 میلیمتر دارای نشان استاندارد ملی ایران دارای ایزو 2008-9001 ، ...
فلانج جوشی 125 پلی اتیلن فلانج جوشی 125 پلی اتیلن
آب لوله بسپار
نام کسب و کارآب لوله بسپار
توضیحاتفلانج جوشی 125 پلی اتیلن جنس : پلی اتیلن فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر نوع اتصال : جوشی از سایز 63 الی 400 میلیمتر دارای نشان استاندارد ملی ایران دارای ایزو 2008-9001 ، ...
فلانج جوشی 160 پلی اتیلن فلانج جوشی 160 پلی اتیلن
آب لوله بسپار
نام کسب و کارآب لوله بسپار
توضیحاتفلانج جوشی 160 پلی اتیلن جنس : پلی اتیلن فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر نوع اتصال : جوشی از سایز 63 الی 400 میلیمتر دارای نشان استاندارد ملی ایران دارای ایزو 2008-9001 ، ...
فلانج جوشی 90 پلی اتیلن فلانج جوشی 90 پلی اتیلن
آب لوله بسپار
نام کسب و کارآب لوله بسپار
توضیحاتفلانج جوشی 90 پلی اتیلن جنس : پلی اتیلن فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر نوع اتصال : جوشی از سایز 63 الی 400 میلیمتر دارای نشان استاندارد ملی ایران دارای ایزو 2008-9001 ، 2...
فلانج جوشی 225 پلی اتیلن فلانج جوشی 225 پلی اتیلن
آب لوله بسپار
نام کسب و کارآب لوله بسپار
توضیحاتفلانج جوشی 225 پلی اتیلن جنس : پلی اتیلن فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر نوع اتصال : جوشی از سایز 63 الی 400 میلیمتر دارای نشان استاندارد ملی ایران دارای ایزو 2008-9001 ، ...
فلانج جوشی 250 پلی اتیلن فلانج جوشی 250 پلی اتیلن
آب لوله بسپار
نام کسب و کارآب لوله بسپار
توضیحاتفلانج جوشی 250 پلی اتیلن جنس : پلی اتیلن فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر نوع اتصال : جوشی از سایز 63 الی 400 میلیمتر دارای نشان استاندارد ملی ایران دارای ایزو 2008-9001 ، ...
فلانج جوشی 315 پلی اتیلن فلانج جوشی 315 پلی اتیلن
آب لوله بسپار
نام کسب و کارآب لوله بسپار
توضیحاتفلانج جوشی 315 پلی اتیلن جنس : پلی اتیلن فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر نوع اتصال : جوشی از سایز 63 الی 400 میلیمتر دارای نشان استاندارد ملی ایران دارای ایزو 2008-9001 ، ...
فلانج جوشی 400 پلی اتیلن فلانج جوشی 400 پلی اتیلن
آب لوله بسپار
نام کسب و کارآب لوله بسپار
توضیحاتفلانج جوشی 400 پلی اتیلن جنس : پلی اتیلن فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر نوع اتصال : جوشی از سایز 63 الی 400 میلیمتر دارای نشان استاندارد ملی ایران دارای ایزو 2008-9001 ، ...
فلانج جوشی 355 پلی اتیلن فلانج جوشی 355 پلی اتیلن
آب لوله بسپار
نام کسب و کارآب لوله بسپار
توضیحاتفلانج جوشی 355 پلی اتیلن جنس : پلی اتیلن فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر نوع اتصال : جوشی از سایز 63 الی 400 میلیمتر دارای نشان استاندارد ملی ایران دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001...
ثبت نام کنید