آزمون متمم
نام کسب و کارآزمون متمم
توضیحاتفلومتر بدنه شیشه ای با نام تجاری RGD، از خانواده فلومترهای سطح متغیر است که این نوع فلومتر مناسب برای اندازه گیری دبی مایع و گاز می باشد. این نوع فلومتر در کلیه صنایع از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشی...