پارسیان عمران کوشش
نام کسب و کارپارسیان عمران کوشش
توضیحاتشرکت پارسیان عمران کوشش پلی الکترولیت آنیونی و کاتیونی بسفلاک را ارائه می نماید.   شرکت پارسیان عمران کوشش با همکاری کمپانی های اروپایی و ٖآسیایی انواع پلی الکترولیت ها را ارائه می نماید. پل...