مراوده
سورافنیب توسیلات سورافنیب توسیلات
فناوران دارويي رشد پارسيان
نام کسب و کارفناوران دارويي رشد پارسيان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندفناوران دارویی رشد پارسیان مبدا کالاایران مشخصاتبازدارنده ی multikinase نام شیمیایی4-(4-{3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl) phenyl] ureido} phenoxy) N2-methylpyridine-2-carbo...
نیلوتینیب هیدروکلرید مونوهیدرات نیلوتینیب هیدروکلرید مونوهیدرات
فناوران دارويي رشد پارسيان
نام کسب و کارفناوران دارويي رشد پارسيان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندفناوران دارویی رشد پارسیان مبدا کالاایران مشخصاتبازدارنده ی قوی سلکتیو نام شیمیایی4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl) phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)...
سانیتینیب مالات سانیتینیب مالات
فناوران دارويي رشد پارسيان
نام کسب و کارفناوران دارويي رشد پارسيان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندفناوران دارویی رشد پارسیان مبدا کالاایران نام شیمیاییButanedioic acid, hydroxy-, (2S)-, compound with N-[2-(diethylamino) Ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro1, 2-dihydro-2-oxo-3H-indol-...
ایماتینیب مزیلات ایماتینیب مزیلات
فناوران دارويي رشد پارسيان
نام کسب و کارفناوران دارويي رشد پارسيان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندفناوران دارویی رشد پارسیان مبدا کالاایران کلاس داروییبازدارنده ی Protein tyrosine kinase نام شیمیایی4-[(4-Methyl-1-piperazinyl) methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-p...
ارلوتینیب HCI ارلوتینیب HCI
فناوران دارويي رشد پارسيان
نام کسب و کارفناوران دارويي رشد پارسيان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندفناوران دارویی رشد پارسیان مبدا کالاایران کاربرداولین راه درمانی بیماران با NSCLC متاستاتیک نام شیمیاییN- (3-ethynylphenyl) -6، 7-بیس (2-methoxyethoxy) 4-quinazolinamine، ...
ثبت نام کنید