شرکت فناوریهای پیشرفته حامد
نام کسب و کارشرکت فناوریهای پیشرفته حامد
توضیحاترنگ جدول یکی دیگر از محصولات شرکت فناوریهای پیشرفته حامد می باشد که به طور تخصصی و انحصاری برای رنگ آمیزی جداول فرموله و تولید گردیده اند. هدف از تولید این نوع رنگ جدید، استفاده از فناوری نانو برای...