مراوده
بی تورین بی تورین
فن آوری زیستی مهرآسیا
نام کسب و کارفن آوری زیستی مهرآسیا
توضیحاتجزئیات محصول نام برندفناوری زیستی مهرآسیا مبدا کالاایران نوع کنترل آفتآفت کش نوع آفتسایر ماده تشکیل دهندههاگ و کریستال باسیل Thuringiensis حشره هدفلارو پروانه (رده ی Lepidoptera) مقدار م...
کود بیولوژیک بیوسوپرفسفات (مایع) کود بیولوژیک بیوسوپرفسفات (مایع)
فن آوری زیستی مهرآسیا
نام کسب و کارفن آوری زیستی مهرآسیا
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیکود بیولوژیکی نام برندفناوری زیستی مهرآسیا کاربردتبدیل ذخایر فسفر معدنی و آلی خاک (غیر قابل جذب) به فرم قابل جذب برای گیاه ساختارمایع مبدا کالاایران مواد تشکیل دهندهب...
کود بیولوژیک نیتروکسین کود بیولوژیک نیتروکسین
فن آوری زیستی مهرآسیا
نام کسب و کارفن آوری زیستی مهرآسیا
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیکود بیولوژیکی نام برندفناوری زیستی مهرآسیا مبدا کالاایران حاویباکتری های تثبیت کننده نیتروژن هدفتثبیت نیتروژن اتمسفریک و ذخیره موردنیاز گیاه بسته بندی1 و 4 لیتری دا...
کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس
فن آوری زیستی مهرآسیا
نام کسب و کارفن آوری زیستی مهرآسیا
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیکود بیولوژیکی نام برندفناوری زیستی مهرآسیا ساختارمایع مبدا کالاایران مواد تشکیل دهندهباکتری تثبیت کننده نیتروژن و بیوکنترلرهای بیماری fungi هدفتثبیت نیتروژن اتمسفری، ...
ثبت نام کنید