بسپار سازه پازاوار
نام کسب و کاربسپار سازه پازاوار
توضیحاتفندر D شکل به دو شکل DO و DD موجود می باشند که استفاده از آنها در انواع اسکله ها بسیار رایج می باشد. نصب این فندر ها بسیار آسان بوده و با استفاده از زنجیر یا تسمه و بولت می توانند روی بدنه اسکله یا...