مراوده
بی تورین بی تورین
فن آوری زیستی مهرآسیا
نام کسب و کارفن آوری زیستی مهرآسیا
توضیحاتجزئیات محصول نام برندفناوری زیستی مهرآسیا مبدا کالاایران نوع کنترل آفتآفت کش نوع آفتسایر ماده تشکیل دهندههاگ و کریستال باسیل Thuringiensis حشره هدفلارو پروانه (رده ی Lepidoptera) مقدار م...
کود بیولوژیک بیوسوپرفسفات (مایع) کود بیولوژیک بیوسوپرفسفات (مایع)
فن آوری زیستی مهرآسیا
نام کسب و کارفن آوری زیستی مهرآسیا
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیکود بیولوژیکی نام برندفناوری زیستی مهرآسیا کاربردتبدیل ذخایر فسفر معدنی و آلی خاک (غیر قابل جذب) به فرم قابل جذب برای گیاه ساختارمایع مبدا کالاایران مواد تشکیل دهندهب...
کود بیولوژیک نیتروکسین کود بیولوژیک نیتروکسین
فن آوری زیستی مهرآسیا
نام کسب و کارفن آوری زیستی مهرآسیا
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیکود بیولوژیکی نام برندفناوری زیستی مهرآسیا مبدا کالاایران حاویباکتری های تثبیت کننده نیتروژن هدفتثبیت نیتروژن اتمسفریک و ذخیره موردنیاز گیاه بسته بندی1 و 4 لیتری دا...
کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس
فن آوری زیستی مهرآسیا
نام کسب و کارفن آوری زیستی مهرآسیا
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیکود بیولوژیکی نام برندفناوری زیستی مهرآسیا ساختارمایع مبدا کالاایران مواد تشکیل دهندهباکتری تثبیت کننده نیتروژن و بیوکنترلرهای بیماری fungi هدفتثبیت نیتروژن اتمسفری، ...
کود بیولوژیک بیوسولفور (تیوباسیلوس) کود بیولوژیک بیوسولفور (تیوباسیلوس)
فن آوری زیستی مهرآسیا
نام کسب و کارفن آوری زیستی مهرآسیا
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیکود بیولوژیکی نام برندفناوری زیستی مهرآسیا ساختارپودری مبدا کالاایران نام های دیگرتیوباسیلوس مواد تشکیل دهندهتیوباسیلوس هدفاکسید کردن سولفور جهت کاهش ph خاک های آلک...
ثبت نام کنید