شركت ايمن تهران
نام کسب و کارشركت ايمن تهران
توضیحاتفن دمنده ضدانفجار سری BTF با ظرفيتهای هوا دهی زياد قادر هستند حجم زيادی هوا را جهت تخليه سريع آلودگي يا دود حاصل از حريق با ايجاد فشار مثبت در فضای آلوده يا دچار حريق شده به داخل اين محيط ها وارد نماي...