موسسه فنی شاهرخی
نام کسب و کارموسسه فنی شاهرخی
توضیحاتفروش صداگیر گرد صداگیرهای ساخت موسسه فنی شاهرخی ، با توجه به سطح صدای موجود ، میزان جذب صدا در داخل کانالها و انشعابها، میزان صدای جذب شده در محیط و سایر عوامل کاهش سطح صدا، طراحی و انتخاب می شو...