جهان عایق پارس
نام کسب و کارجهان عایق پارس
توضیحاتبرای اولین بار از فوم شیشه یا عایق فوم گلاس به همراه بلوک های بتونی به عنوان عایق حرارتی در ساختمان سازی استفاده شد. این تجربه بسیار موفق بود به طوری که در مدت کوتاهی فوم شیشه به عنوان یکی از بهترین ع...