آذر کیهان
نام کسب و کارآذر کیهان
توضیحاتفیلتر اتوماتیک دوبل تیپ افقی ورودی و خروجی مورد استفاده در این نوع از فیلترها از 2 تا 12 اینچ و ظرفیت آنها نیز براساس نیاز از 25 تا 1500 متر مکعب متغیر میباشد. فیلترهای تمام اتوماتیک با امکان شس...