مراوده
فیلم استرچ غذایی 16 میکرون (کلینگ) فیلم استرچ غذایی 16 میکرون (کلینگ)
آريو پلاست شيراز
نام کسب و کارآريو پلاست شيراز
توضیحاتجزئیات محصول نام برندQpack مبدا کالاتایوان توضیحات فیلم استرچ غذایی ( کلینگ )  ضخامت: 16 میکرون طول: 1000 متر PVC Stretch film Thickness: 16 micron Length: 1000  [{moravede}]...
فیلم استرچ غذایی 14 میکرون (کلینگ) فیلم استرچ غذایی 14 میکرون (کلینگ)
آريو پلاست شيراز
نام کسب و کارآريو پلاست شيراز
توضیحاتجزئیات محصول نام برندQpack مبدا کالاتایوان توضیحات فیلم استرچ غذایی ( کلینگ )  ضخامت: 14 میکرون طول: 1000 متر PVC Stretch film Thickness: 14 micron Length: 1000  [{moravede}]...
فیلم استرچ غذایی 12 میکرون (کلینگ) فیلم استرچ غذایی 12 میکرون (کلینگ)
آريو پلاست شيراز
نام کسب و کارآريو پلاست شيراز
توضیحاتجزئیات محصول نام برندQpack مبدا کالاتایوان توضیحات فیلم استرچ غذایی ( کلینگ )  ضخامت: 12 میکرون طول: 1000 متر PVC Stretch film Thickness: 12 micron Length: 1000  [{moravede}]...
فیلم استرچ غذایی 10 میکرون (کلینگ) فیلم استرچ غذایی 10 میکرون (کلینگ)
آريو پلاست شيراز
نام کسب و کارآريو پلاست شيراز
توضیحاتجزئیات محصول نام برندQPack مبدا کالاتایوان توضیحات فیلم استرچ غذایی ( کلینگ )  ضخامت: 10 میکرون طول: 1000 متر PVC Stretch film Thickness: 10 micron Length: 1000 m [{moravede}]...
ثبت نام کنید