بوذرجمهر صنعت
نام کسب و کاربوذرجمهر صنعت
توضیحاتدر سیستم قالب بندی ستون های مقطع متغیر ، قالب بندی ستونهای با مقطع مربع مستطیل میتوان با یک ست قالب ستون بدون اضافه یا کم کردن قالبی ، انواع مقاطع از(30*30) تا (100*100)سانتیمتر و یا حالتهای ترکیبی فر...