شرکت داروسازی تولید دارو
نام کسب و کارشرکت داروسازی تولید دارو
توضیحاتقرص آلومینیوم ام جی اس حاوی هیدروکسید آلومینیم، هیدروکسید منیزیوم و سایمتیکون است. این ترکیب برخی از عوارض هریک از ترکیباتش به تنهایی را دارد ولی با توجه به اینکه هیدروکسید منیزیوم موجب اسهال میشود...