1471
نام کسب و کاردیاکو نوید صنعت
توضیحاتهواساز هایژنیک در اتاقهای جراحی، اتاقهای تمیز، صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی و سایر موارد مشابه ملزم به رعایت شرایط استریل به کار می روند. 1- سطوح داخلی بسیار صاف که به وسیله پروفیل های K و چارچوب ...