نانو شرق ابزار توس
نام کسب و کارنانو شرق ابزار توس
توضیحاتیخچال ازت مایع با فراهم آوردن یک محیط با قابلیت کنترل دما تا 196- درجه سانتیگراد و با قرارگیری نمونه به صورت قوطه ور در محل تعبیه شده درون دستگاه بوسیله اتصالات الکتریکی و مغناطسیی بررسی می شوند. &...